Rejestracja pacjentów na wizytę w naszej przychodni odbywa się w godzinach otwarcia przychodni – osobiście w rejestracji lub telefonicznie. W przypadku, kiedy pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pracowników rejestracji, aby miejsce mogło zostać wykorzystane przez innego potrzebującego pacjenta.

TELEPORADA jest formą udzielania pomocy medycznej – świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na odległość i przy wykorzystaniu teleinformatycznych systemów łączności. Osobą udzielającą teleporady może być: lekarz, pielęgniarka   Wymienione osoby udzielają teleporady stosownie do swoich uprawnień, zakresu świadczonych usług i kompetencji. 

PACJENT SAM WYBIERA CZY CHCE Z NIEJ SKORZYSTAĆ

Teleporada jest wyjątkową i dodatkową formą udzielania świadczeń w POZ – nie zastępuje wizyty osobistej poza przypadkami określonymi w przepisach

Zakres teleporady uregulowany jest w: 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395), oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427). 

KIEDY PACJENT UZYSKA TELEPORADĘ:

 1. ISTNIEJE PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2
 2. Potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.
 3. Potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.
 4. Potrzebuje konsultacji lekarskiej np. omówienia wyników badań.

KIEDY PACJENT MA PRAWO DO BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY:

 1. W każdym przypadku gdy zgłosi taką potrzebę
 2. Nie wyrazi zgody na teleporadę
 3. Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
 4. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
 5. Wizyta dotyczy dziecka poniżej 6 lat
 6. Jest to pierwsza wizyta u lekarza lub pielęgniarki, których wskazał w deklaracji wyboru

W RAMACH TELEPORADY PACJENT UZYSKA:

 1. zalecenia
 2. e-zwolnienie
 3. e-receptę
 4. e-skierowanie
 5. zlecenie na test na koronawirusa
 6. sugestię bezpośredniej wizyty w poradni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał)

SPOSÓB REALIZACJI: e-RECEPTY.

Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie

e-RECEPTY W APTECE.

Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. W przypadku gdy Pacjent nie posiada numeru PESEL, otrzymuje on SMS-a z 44-cyfrowym kluczem dostępu, z zastosowaniem którego możliwe jest zrealizowanie e-Recepty w aptece.

SPOSÓB REALIZACJI: e-SKIEROWANIA.

Wystawienie e-Skierowania przez lekarza powoduje wysłanie do Pacjenta SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN, który wraz z numerem PESEL umożliwi realizacje danego świadczenia (zgodnie z e-Skierowaniem). Pacjent numer PIN oraz PESEL udostępnia osobie rezerwującej usługę zleconą na e-Skierowaniu. Możliwy jest również wydruk potwierdzenia wystawienia e-Skierowania.   W przypadku gdy Pacjent nie posiada numeru PESEL zostanie wygenerowany SMS 44-cyfrowy klucz dostępu, który pozwoli na realizację e-Skierowania.

SPOSÓB REALIZACJI: e-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE.

Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

SPOSÓB REALIZACJI: ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LABORATORYJNYCH LUB OBRAZOWYCH.

Jeżeli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych i laboratoryjnych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.

KODY SMS WYSYŁANE SĄ AUTOMATYCZNIE DO PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH INTERNETOWE KONTO PACJENTA (załóż IKP)

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD.

1.SPOSÓB NAWIĄZANIA KONTAKTU

W celu uzyskania teleporady należy:

skontaktować się telefonicznie z rejestracją NZOZ PANAMED w godzinach pracy od 08.00 do 18.00 W DNI ROBOCZE tel: (32) 745 44 90,  (32) 745 00 90,  GSM +48 790 535 200, poprosić o ustalenie terminu wizyty w formie teleporady, lub przesyłając informację na pocztę elektroniczną e mail: [email protected] w przypadku kontaktu e mail oddzwonimy do pacjenta i ustalimy termin wizyty

 TELEPORADY UDZIELANE SĄ W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 08.00 DO 18.00

Teleporada jest realizowana: nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu łączności telefonicznej, albo w późniejszym terminie, jeżeli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym.

Po ustaleniu terminu realizacji teleporady (dzień, godzina) i wskazaniu numeru telefonu, należy oczekiwać kontaktu telefonicznego ze strony lekarza.

ZE WZGLĘDOW ORGANIZACYJNYCH:
KONTAKT BĘDZIE REALIZOWANY Z ZASTRZEŻONEGO NUMERU TELEFONU.

Każdorazowo osoba udzielająca teleporady weryfikuje tożsamość pacjenta na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia-cyfrowe odwzorowanie dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych ( e-mail), wykorzystywane są programy do szyfrowania danych.  

Obowiązek dostarczenia odpowiedniej i kompletnej dokumentacji medycznej niezbędnej do udzielenia świadczenia leży po stronie pacjenta.                               

Osoba udzielająca teleporady odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje dotyczące udzielonego świadczenia.

Drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia lekarskiego lub podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

2.BRAK MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA KONTAKTU Z PACJENTEM W USTALONYM TERMINIE                      

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu; Konsultacja Telefoniczna zostaje wówczas anulowana.

KONIECZNE JEST DOKONANIE PONOWNEJ REJESTRACJI NA TELEPORADĘ