ZBIÓR PRAW PACJENTA

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

– Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących;

– W sytuacji ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

– Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii. Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej;

– Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

PACJENT MA PRAWO WYBORU:

– W ramach POZ – lekarza, pielęgniarki, położnej

– W ramach AOS – poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie, która ma umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;

– W ramach leczenia stomatologicznego – poradni specjalistycznej realizującej świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, posiadającej umowę z NFZ;

– W ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

PRAWO DO INFORMACJI:

– Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach;

– Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy;

– Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz do rezygnacji z otrzymywania informacji wskazując z jakich informacji rezygnuje.

PRAWO DO WYRAŻENIA ZGODY:

– Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

– Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia

– Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanych:

– Pacjent ma prawo do poufności;

– Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.

PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA:

– Pacjent ma prawo do godnego umierania;

– Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

– Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA (JEŻELI MAJĄ ONE WPŁYW NA PRAWA LUB OBOWIĄZKI PACJENTA)

– Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wnosi sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO:

– Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale tez ma prawo do odmowy takiego kontaktu;

– Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI USTNIE LUB PISEMNIE:

– Do przełożonego osoby udzielającej świadczenia, do kierownictwa placówki;

– Do Rzecznika Praw Pacjenta;

– Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

– Do świadczeniodawcy;

– Do NFZ.

LEKARZ MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD LECZENIA (W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH), JEŻELI PODEJMIE TAKĄ DECYZJĘ, LEKARZ MA OBOWIĄZEK:

– Uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;

– Wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;

– Uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

SKARGI I UWAGI DOTYCZACE PRACY NZOZ PANAMED MOŻNA KIEROWAĆ DO:

KIEROWNIKA NZOZ PANAMED:
dr n. med. Danuta Syrkiewicz-Trepiak, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14.30 do 15.00, tel: (32)745 44 90, e-mail: [email protected]

RZECZNIK PRAW PACJENTA:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel: (22) 532 82 50, fax: (22) 506 50 64, e-mail: [email protected]

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA W KATOWICACH
Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice tel: 32 60 44 240, e-mail: [email protected]

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Punkt Obsługi Śląskiego OW NFZ, ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice, tel. 800 190 590, fax (32) 735 15 71, e-mail: [email protected]